1.0  Název

Obec Choťovice

2.0  Důvod a způsob založení

dle zákona č. 128/2000 Sb.

3.0  Organizační struktura

Starosta:

Milan Petrášek

Místostarosta:

Vojtěch Vraník

Finanční výbor:

Petra Nováková – předseda

Kontrolní výbor:

Luboš Šípek – předseda

Sociální komise:

Jana Gemsová – předseda

Kulturní komise:  

Petra Nováková – předseda

Životní prostředí a lesní hospodářství:

Josef Beneš – předseda

4.0  Kontaktní spojení

Telefon starosta: 607601283

Telefon místostarosta: 724186954

Email:  info@obec-chotovice.cz

Datová schránka: kh7ant6

4.1  Kontaktní poštovní adresa

Choťovice 1

289 05 p Žehuň

4.2  Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Choťovice 1

4.3  Úřední hodiny

Po.: 16:00-18:00 hod.

St.: 17:00 – 19:00 hod.

4.4  Telefonní čísla

607 601 283, 724 186 954

4.5  Čísla faxu

4.6  Adresa internetové stránky

https://www.obec-chotovice.cz/

4.7  Adresa e-podatelny

info@obec-chotovice.cz

4.8  Další elektronické adresy

5.0  Případné platby lze poukázat

Na účet číslo: 32524191/0100

6.0  IČ

IČO: 00640646

7.0  DIČ

DIČ: obec není plátcem DPH

8.0  Dokumenty

8.1  Seznamy hlavních dokumentů

8.2  Rozpočet

9.0  Žádosti o informace

Osobně na OÚ v úřední hodiny

Písemně

10.0  Příjem žádostí a dalších podání

Osobně na OÚ v úřední hodiny

Písemně

11.0  Opravné prostředky

Formulář odvolání proti rozhodnutí Obecního úřadu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace () – §16 zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím.
Písemnosti přijímá osobně na OÚ v úřední hodiny
Písemně ve lhůtě: 15 dní.

12.0  Formuláře

13.0  Popisy postupů -návody pro řešení životních situací

Legalizace – ověřování pravosti podpisu na listinném dokumentu
Vidimace – ověřování shody opisu nebo kopie s listinou
Žádost o vydání občanského průkazu
Žádost o vydání cestovního pasu
Žádost o přidělení čísla popisného nebo čísla evidenčního
Uzavření manželství
Žádost o povolení změny jména nebo příjmení

14.0  Předpisy

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
Zákon č. 172/1990 Sb. o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí
Zákon č. 500/2004 – správní řád
Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
Zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí
Zákon č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
Zákon č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech
Zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
Zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách
Zákon č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí
Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
Zákon č. 138/1973 Sb. o vodách
Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
Zákon č. 570/1991 Sb. o živnostenských úřadech
Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
Zákon č. 125/1997 Sb. o odpadech
Zákon č. 482/1991 Sb. o sociální potřebnosti
Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
POZNÁMKA: Tyto a další obecně závazné právní předpisy, které jsou publikovány ve Sbírce zákonů, jsou k nahlédnutí na obecním úřadu.

14.1  Nejdůležitější používané předpisy

 

14.2  Vydané právní předpisy

 

15.0  Úhrady za poskytování informací

Poskytnuté informace na ústně podané žádosti, včetně žádostí podaných ústně telekomunikačním zařízením bez poplatku

15.1  Sazebník úhrad za poskytování informací

 

15.2  Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

16.0  Licenční smlouvy

 

16.1  Vzory licenčních smluv

 

16.2  Výhradní licence

 

17.0  Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

18.0  Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. David Záhora, e-mail: poverenec@gepardservices.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů byl ustanoven na základě Obecného nařízení pro ochranu osobních údajů (GDPR) a je nezávislým garantem správného nakládání s osobními údaji a také prostředníkem mezi organizací, dozorovým orgánem (Úřadem pro ochranu osobních údajů) a veřejností (subjektem údajů).